Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Optical rectification in surface layers of germanium

Li Zhang, Fangye Li, Shuai Wang, Qi Wang, Kairan Luan, Xi Chen, Xiuhuan Liu, Lingying Qiu, Zhanguo Chen, Jihong Zhao, Lixin Hou, Yanjun Gao, and Gang Jia
Chin. Opt. Lett. 16(10), 102401- (2018)  View: PDF

Fabrication of a large-aperture continuous phase plate in two modes using atmospheric pressure plasma processing

Xing Su, Longguang Xia, Kan Liu, Peng Zhang, Ping Li, Runchang Zhao, and Bo Wang
Chin. Opt. Lett. 16(10), 102201- (2018)  View: PDF

A design of a surface-doped Yb:YAG slab laser with high power and high efficiency

Jiao Liu, Yang Liu, Xiaojun Tang, Chao Wang, Lei Liu, Lu Chen, Ning Li, Ke Wang, Xingbo Liang, Kunpeng Lü, Xue Yang, Hong Zhao, and Nianjiang Chen
Chin. Opt. Lett. 16(10), 101401- (2018)  View: PDF

Fringe shaping for high-/low-reflectance surface in single-trial phase-shifting profilometry

Han-Yen Tu and Ssu-Chia He
Chin. Opt. Lett. 16(10), 101202- (2018)  View: PDF

Absolute surface form measurement of flat optics based on oblique incidence method

Longbo Xu, Shijie Liu, Rihong Zhu, You Zhou, and Jie Chen
Chin. Opt. Lett. 16(10), 101201- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved